Nyheten mobilselskapene jubler og ergrer seg over

Samferdselsdepartementet legger til rette for utbygging av et tredje mobilnett. Ingen nyheter har i vår skapt så mye glede og ergegelse som vedtaket i klagesaker om regulering av termineringspriser.

Mobizmag.no kunne nylig melde at konsernsjef Arild Hustad i Network Norway var glad for at Samferdselsdepartementet i ankesaken om termineringspriser har gitt dem medhold i at Post- og teletilsynet i sitt vedtak regulerte selskapet for kraftig.

Skaper ergelse
I NetCom og Telenor er holdningen til vedtaket en helt annen. Kilder i begge selskapene sier at de ergrer seg over departmentets vedtak, men ingen vil stå frem med fullt navn.

– Vi legger gjennom dette vedtaket til rette for utbygging av et tredje mobilnett i Norge. En tredje nettilbyder vil kunne bidra til bærekraftig konkurranse i hele landet og vil være en viktig ny aktør i det norske mobilmarkedet, sier statssekretær Geir Pollestad.

Samferdselsdepartementet har fattet vedtak i klagesaker som gjelder Post- og teletilsynets regulering av termineringspriser i mobilnettet – marked 16. Tele2 og Network Norway tillates å ta en høyere termineringspris i en begrenset periode, forutsatt at de velger å bygge nett.

Maksimalpris
Syv tilbydere av mobiltjenester har klaget på tilsynets vedtak om regulering av termineringsprisen, det vil si den fastsatte maksimalprisen som et mobilselskap tar for å ta imot samtaler fra andre selskapers kunder.

Fem av tilbyderne, Tele2 Norge AS, Network Norway AS, Barablu Ltd., Ventelo AS og TDC AS, mener at den tillatte maksimalprisen for terminering er satt for lavt. Telenor ASA og NetCom as er av den oppfatning at termineringsprisen til disse tilbyderne er satt for høyt.

Har startet utbygging

Samferdselsdepartementet stadfester tilsynets regulering, med unntak av en viktig endring i den fastsatte nedtrappingen for termineringsprisene til Tele2 og Network Norway. Endringen er gjort for å legge bedre til rette for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Dersom selskapet ikke bygger ut nettet med et tilfredsstillende tempo, åpnes det for å sette ned termineringsprisene hurtigere.

Samferdselsdepartementet har i sitt vedtak lagt vekt på at Tele2 og Network Norway, gjennom det felleseide nettselskapet ”Mobile Norway”, har startet utbygging av et tredje mobilnett som etter planen skal dekke 75 prosent av befolkningen. Samferdselsdepartementet mener at en for bratt nedregulering av termineringsprisene til Tele2 og Network Norway kan svekke selskapenes evne til å bygge dette nettet.

Pristabell justeres
Samferdselsdepartementet vil derfor tillate Tele 2 og Network Norway å ta en høyere termineringspris i en begrenset utbyggingsfase. Pristabellen fra vedtaket til Post- og teletilsynet justeres noe, og disse endringene vil etter departementets oppfatning gjøre selskapene bedre rustet til å foreta de nødvendige investeringene selskapene står overfor.

– Termineringsprisene i mobilnettene bør settes ned. Samtidig er det viktig at disse prisene bidrar til bedre konkurranse over hele landet, sier statssekretær Pollestad.

Like termineringspriser

Samferdselsdepartementet mener at termineringsprisene generelt bør settes ned, og at målet er å oppnå termineringspriser som er like og effektive, det vil si priser som oppstår i et marked med effektiv konkurranse.

Norge er imidlertid et av få land i EU/EØS-området som fortsatt bare har to landsdekkende mobilnett. Etter departementets oppfatning vil en for hard prisregulering av aktører som ønsker å utfordre de etablerte mobilnettene, kunne motvirke etableringen av et tredje nett.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com