Nye regler som mobilselskaper må forholde seg til

– Vi er glad for at det nå er innført særbestemmelser om beskyttelse av barn og unge i ny markedsføringslov, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Barn og unge utsettes for stadig mer markedsføring og metodene som brukes kan være utspekulerte. Næringsdrivende inngår avtaler med mindreårige uten foreldres samtykke, og reklamen er ofte direkte i sin kjøpsoppfordring.

Bestemmelsene lovfester tidligere sikker praksis om at markedsføringslovens regler skal tolkes strengere der markedsføring rettes mot barn eller for øvrig kan ses eller høres av barn. I slite tilfeller skal det utvises særlig forsiktighet, og tas hensyn til barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet.

Forbrukerombudet vil ved vurderingen av om et markedsføringstiltak er i strid med markedsføringslovens regler ta hensyn til alder, utvikling og andre forhold som gjør barn spesielt sårbare.

Forbudt med direkte kjøpsoppfordring
Nytt med lovendringen er at  markedsføringsloven har et klart forbud mot direkte kjøpsoppfordringer til barn, eller oppfordring til barn om å overtale foreldre til å kjøpe annonserte produkter. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre at Markedsrådet og Forbrukerombudet nå kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr.

– Dette vil være en effektiv sanksjon siden den næringsdrivende nå kan få ilagt et gebyr for et markedsføringstiltak de allerede har gjennomført. Til nå har det vært slik at tvangsmulkten bare gjelder eventuelle fremtidige overtredelser, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Må vurderes i hvert enkelt tilfelle
Det må vurderes konkret om det enkelte markedsføringstiltak innehar en direkte oppfordring til barn om å kjøpe eller overtale foreldre eller andre voksne om å kjøpe annonserte produkter. Vurderingen skal gjøres ut fra barns perspektiv, og grensen for hvor direkte eller sterke oppfordringer som skal til for at bestemmelsen anses overtrådt må trekkes i praksis.

Men det er klart at bestemmelsen blant annet rammer oppfordringer av typen «kom og kjøp» som direkte henvender seg til barn. Videre vil både utforming, ord og formuleringer, mediets art og tilbudets tilgjengelighet være av betydning i vurderingen  sier Thon.

Markedsføring sendt direkte til barn på deres mobil, e-postadresse eller i direkte adressert, vanlig post i utgangspunktet alltid vil anses som en direkte oppfordring til barn om å kjøpe på grunn av den direkte kontakten med barnet.

Ny veiledning utarbeidet
Her kan du lese mer om regelverket og tidligere saker behandlet av Forbrukerombudet og Markedsrådet vedrørende barn og markedsføring, se Veiledning om handelspraksis overfor barn.

Veiledningen vil bli oppdatert med ny praksis.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com