Sverige og Posten ga nedgang for ErgoGroup

Omsetningen i årets andre kvartal endte på 1314 millioner kroner for ErgoGroup. Terje Mjøs må derfor se nedgang på 12 prosent i forhold til samme kvartal i 2008.

Dette relateres til markedssituasjonen i Sverige og reforhandlede driftsavtaler med Posten.

ErgoGroup oppnådde i første halvår en omsetning på 2692 millioner kroner og et driftsresultat (EBITA) på 100 millioner kroner.

Total kontraktsinngang for første halvår ble på 1,7 milliarder, en økning på over 200 millioner kroner i forhold til samme periode i 2008.

I andre kvartal ble selskapets driftsresultat (EBITA) på 44 millioner kroner mot 130 millioner kroner samme kvartal året før. EBITA-marginen for andre kvartal utgjorde 3,3 prosent.

-Som annonsert tidligere forventer vi at året 2009 vil vise lavere marginer enn i 2008. Hovedårsaken er marginfall i det norske driftssegmentet som følge av reforhandlede avtaler med Posten, selv om deler av dette vil motvirkes av igangsatte effektiviseringstiltak. De rapporterte marginene innenfor driftssegmentet er imidlertid ikke oppe på forventet nivå, slik at allerede igangsatte forbedringer er ytterligere intensivert. I tillegg til dette er virksomheten vår i Sverige preget av den generelle lavkonjunkturen som svensk økonomi er rammet av, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Reduksjonen i inntektene som skyldes oppstart av reforhandlede kontrakter med Posten beløper seg til ca 60 millioner kroner i kvartalet og har en negativ EBITA-effekt etter effektivisering på ca 30 millioner kroner pr. kvartal i 2009. Forsinkelser i et stort utrullingsprosjekt forsinker også forbedringsprogrammet innenfor det norske driftssegmentet. Dette påvirker resultatet negativt med 12 millioner kroner i kvartalet.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor ble resultatet påvirket negativt med 20 millioner kroner på grunn av færre fakturerbare dager (påske). Endring av prinsipp for periodisering av feriepenger påvirker resultatet negativt med 14 MNOK sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Oppsummering andre kvartal

  • Omsetning på 1314 millioner kronerOmsetningsreduksjon med 12 prosent i kvartalet på grunn av lavere omsetning fra Posten og vanskelig marked i Sverige
  • Driftsmargin på 3,3 prosent
  • Segmentet Løsninger & applikasjonstjenester opprettholder de gode marginene fra første kvartal
  • Marginutviklingen innen det norske driftsområdet har ikke vært tilfredsstillende, men segmentet har hatt god vekst (8 % i første halvår) mot andre kunder enn Posten
  • Høyere kontraktsverdi enn samme kvartal i fjor – 890 millioner kroner

Bedre kontraktsinngang i kvartalet
Kontraktsinngangen har i andre kvartal vært god og det er i den norske virksomheten inngått kontrakter for 890 millioner kroner, som er 65 millioner kroner mer enn andre kvartal i fjor. Det er blant annet inngått avtaler med Validus, Gjensidige Forsikring, Handicare. Utdanningsdirektoratet, Bautas, Norsk Tipping og StatoilHydro. I tillegg er det inngått en rekke avtaler med kommuner og fylkeskommuner om valgsystemer.

Drift & infrastrukturtjenester – 846 millioner kroner i omsetning
Segmentet Drift & infrastrukturtjenester hadde i andre kvartal 2009 en omsetning på 846 millioner kroner mot 984 millioner kroner i samme kvartal i 2008, som tilsvarer en reduksjon på 14 prosent. Driftsmarginen utgjorde 0,5 prosent mot 6,1 prosent for tilsvarende kvartal i fjor. Driftsmarginen i dette segmentet er ikke tilfredsstillende og effektivitetsuttak er intensivert.

Redusert driftsmargin skyldes i stor grad de nevnte reforhandlede kundekontraktene knyttet til Posten, som har en negativ EBITA-effekt etter effektivisering på ca 30 millioner kroner i kvartalet. I tillegg er et stort utrullingsprosjekt forsinket som utgjør minus 12 millioner kroner i kvartalet, og som har forstyrret farten i forbedringsarbeidet. Iverksatte omstillingstiltak og kostnadstilpasninger av produksjonsapparatet skal gjennom 2009 og 2010 gradvis løfte lønnsomheten innenfor dette segmentet.

Løsninger & applikasjonstjenester – 8,5 prosent driftsmargin
I segmentet Løsninger & applikasjonstjenester utgjorde omsetningen i andre kvartal 556 millioner kroner, mot 604 millioner kroner samme kvartal i fjor, som er en nedgang på 8 prosent.

Driftsmarginen utgjorde 8,5 prosent mot 13,4 i andre kvartal i 2008. Det er spesielt god lønnsomhet i den norske delen av virksomheten, med driftsmargin på over 11 % i kvartalet på tross av færre fakturerbare dager sammenlignet med andre kvartal i fjor (påske).

Norden – fortsatt vanskelig marked

27 prosent av ErgoGroups totale omsetning kan relateres til segmentet Norden. Den utenlandske virksomheten er i hovedsak relatert til Sverige, men omfatter også leveranser i Finland og Danmark.

Omsetningen for Norden ble på 364 millioner kroner mot 408 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 11 prosent. Det svenske IT-tjenestemarkedet er i enda større grad enn det norske påvirket av den generelle nedgangskonjunkturen.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com