Regulering av mobilregulerte soner på høring

Samferdselsdepartementet (SD) har sendt ekomloven med forskrifter på høring.

Endringene gjelder gjennomføring i norsk rett av EUS regelverkspakke, og oppdatering med bakgrunn i nasjonale behov.

Post- og teletilsynet (PT) fører tilsyn etter ekomloven. Høringsfristen er 23. september.

Din stemme skal høres

SD har sendt forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), forskrift 16. februar 2004 nr 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften), og forskrift 16. februar 2004 nr 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (nummerforskriften) på offentlig høring.

Forslagene tar sikte på å gjennomføre endringene i EUs regelverkspakke, og å oppdatere lovverket med bakgrunn i nasjonale behov.

De største endringene som foreslås er disse

  • tilslutning til BEREC (organisasjon for europeiske reguleringsmyndigheter på ekomområdet)
  • innføring av et ekstraordinært virkemiddel som gjør at myndigheten kan pålegge funksjonell utskillelse av aksessnett
  • regulering av mobilregulerte soner
  • presisering av regler for tildeling av frekvenser til Forsvaret, nød- og beredskapstjeneste, forskningsformål og kringkasting
  • regler for å begrense konkurranseskadelig effekt av frekvenshamstring.

Brukernes rettigheter ved portering

Hvis endringene blir vedtatt, blir også brukernes rettigheter ved portering av telefonnummer styrket. Maksimal bindingstid på 12 måneder for avtaler mellom tilbyder og forbruker kan også bli lovfestet.

Plikten til å innhente forhåndstillatelse fra PT vil ikke lenger gjelde ved bruksbegrensning som ønskes gjennomført som følge av betalingsmislighold mellom tilbydere. Høringen omfatter også forslag til klargjøring av regelverk for begrensning av sluttbrukernes tilgang til eller bruk av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ex-amendment 138).

PT har deltatt i arbeidet med forslagene.

Høringen er lagt ut på Samferdselsdepartementets hjemmeside på
http://www.regjeringen.no, med høringsfrist 23. september 2010.

Legg igjen en kommentar