Vil ha felles statlig driftsorganisasjon for IKT

En felles IKT-driftsorganisasjon for statlige virksomheter kan gi bedre kvalitet og høyere effektivitet, hevder Difi-direktør Hans Christian Holte.

– Det bør utredes videre hvordan dette kan løses i praksis, sier Holte.

Les hele notatet til Holte her

Sentralisering av administrative støttefunksjoner har vært en tydelig tendens i forvaltningen i andre land, særlig på områdene IKT, regnskap, lønn og innkjøp, viser en forstudie fra Difi. Det samme er tilfellet i større private bedrifter og konsern.

– Fravær av felles statlige operative tjenestetilbud på drift av IKT og på innkjøpsområdet, er kanskje det mest slående når en sammenlikner statlige internadministrative funksjoner i Norge med andre land og med private konsern, sier Holte.

Bedre administrative støttefunksjoner i staten?

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har initiert et prosjekt for å se hva som kan være aktuelle tiltak for norske statlige virksomheter med tanke på mer kvalitet og effektivitet.

Difi har gjort en gjennomgang på flere områder, og har nå levert en forstudie som peker på hvilke områder som bør undersøkes videre.

Vil kartlegge behovet

– Aktuelle temaer i den foreslåtte utredningen av en felles IKT-driftsorganisasjon vil blant annet være hvilke IKT-funksjoner som bør omfattes, om bruken skal være frivillig eller obligatorisk, lokalisering og modeller for finansiering og brukermedvirkning, sier Holte.

I Difis forstudie foreslås også at det gjøres en kartlegging av behov for felles rammeavtaler i staten.

Eksisterende fellestjenesteleverandører

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) yter omfattende regnskaps- og lønnstjenester til store deler av statsforvaltningen.

– Difi mener at flere statlige virksomheter bør kunne bruke tjenestene fra DFØ, og at staten totalt sett vil spare ressurser på dette, sier Holte.

– Også statens sentralbordtjeneste i Engerdal bør kunne benyttes av flere. Når det gjelder Statsbygg, kan det være interessant å undersøke om statlige virksomheter som del av leieavtalen ønsker seg et bredere spekter av tjenester enn kontorlokaler, for eksempel renhold, vakthold og kantinedrift, sier Holte.

Arbeidet videre

FAD har etablert en referansegruppe som vil fortsette å følge arbeidet i kartleggings- og analysefasen. I referansegruppen er en rekke departementer og direktorater representert.

Planen er å gjøre en grundigere kartlegging og analyse, og komme med konkrete forslag til tiltak i løpet av året.

Foto: Morten Brakstad / Difi

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com