Her er vedtaket som skaper rabalder i mobilbransjen

Sjefen for Post- og teletilsynet, Torstein Olsen, forlenger ikke perioden med høyere termineringspriser for Network Norway og Tele2. Her er PT-vedtaket som har skapt mye diskusjon i mobilbransjen.

Her er den omstridte meldingen fra Post- og teletilsynet som nå diskuteres heftig i mobilbransjen:

Network Norway og Tele2 mener at det mobilnettet de bygger sammen, som er planlagt å gi 75 % befolkningsdekning, ikke vil være tilstrekkelig til at selskapene kan bli en reell konkurrent til Telenor og NetCom. Selskapene har derfor anmodet om høyere termineringspriser ennå en tid, for å finansiere ytterligere utbygging. Post- og teletilsynet har avslått anmodningen.

Samferdselsdepartementet (SD) vedtok 11. mai 2011 at Network Norway og Tele2 skulle tillates ekstra inntekter fra terminering i sine mobilnett, tilsvarende investeringskostnaden for et mobilnett med 75 % befolkningsdekning. Reguleringen av de to selskapenes termineringspriser er ment å legge til rette for etablering av et tredje mobilnett som kan være en fullverdig konkurrent til Telenor og NetCom.

Planer om et landsdekkende mobilnett

Network Norway og Tele2 mener imidlertid at et mobilnett med 75 % befolkningsdekning ikke vil være tilstrekkelig til at selskapene kan bli en reell konkurrent til Telenor og NetCom.

Network Norway og Tele2 har derfor lagt frem planer om et landsdekkende mobilnett. Selskapene har i den forbindelse anmodet SD om å omgjøre vedtaket som fastsetter selskapenes termineringspriser, og utvide perioden med skjevregulering.

SD ba i brev til PT i november tilsynet om å vurdere anmodningen og fatte et vedtak med en utfyllende begrunnelse.

Anmodningen fra Network Norway og Tele2 bygger på to hovedargumenter

  • Et landsdekkende nett er nødvendig for å være konkurransedyktig
  • Et landsdekkende nett vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst, selv om det fullfinansieres med asymmetriske termineringspriser

Rapporter fra CSMG og Analysys Mason
Under behandlingen av saken har PT mottatt en rekke innspill og omfattende rapporter, både fra de anmodende partene og fra andre berørte tilbydere. Network Norway og Tele2 mener å ha dokumentert at finansiering av et tredje mobilnett gjennom skjevregulering av selskapenes termineringspriser vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har understøttet sin oppfatning gjennom en rapport fra selskapet CSMG.

Andre berørte aktører mener at rapporten ikke beregner samfunnsøkonomisk overskudd riktig og at en slik regulering vil medføre samfunnsøkonomisk tap.

Har gjennomført en nettverksanalyse

PT har ved behandlingen av anmodningen engasjert konsulentselskapet Analysys Mason for å utføre en nettverksanalyse, som blant annet kartlegger samlet kapasitet i eksisterende norske mobilnett.

Analysen viser at det er ledig kapasitet i Telenors og NetComs mobilnett. Den viser også at å etablere et tredje mobilnettverk i Norge med tilsvarende dekning som NetCom og Telenor, ikke vil være optimal ressursutnyttelse når en tar i betraktning de samlede kostnadene ved å produsere tjenester i Telenors, NetComs og Tele2s mobilnett.

Optimal utbyggingsgrad av et tredje mobilnett vil i et slikt perspektiv være et sted mellom 85 % og 90 % befolkningsdekning.

Nasjonal gjesting
PT har også gjennomført en avgrenset analyse av konkurranseforhold knyttet til nasjonal gjesting. PT har i konkurranseanalysen konkludert med at et nettverk med 75 % befolkningsdekning trolig ikke vil være tilstrekkelig til å kunne konkurrere effektivt med Telenor og NetCom om å selge tilgang til mobilnett.

Ved vurdering av Network Norways og Tele2s konkurransedyktighet i sluttbrukermarkedet, har PT gjennomført marginanalyser basert på PTs foreløpige marginskvismodell. Analysen indikerer at en tilbyder med en viss markedsandel og avtale om nasjonal gjesting, vil kunne oppnå positive marginer basert på dagens vilkår.

Om en slik aktør fremover vil kunne være konkurransedyktig, vil imidlertid i stor grad bero på hvor attraktive vilkår han kan oppnå for nasjonal gjesting. Etter PTs oppfatning bør imidlertid konkurranseproblemer knyttet til tilgang til mobilnett løses gjennom eventuell videre regulering av det aktuelle tilgangsmarkedet, altså marked 15.

Optimal tilpasning?

I vedtaket har PT også identifisert forhold som tilsier at Network Norway og Tele2 vil ha insentiver til videre utbygging utover 75 % befolkningsdekning, også uten finansiering gjennom skjevregulering av selskapenes termineringspriser. Etter PTs oppfatning bør beslutning om videre utbygging og dermed optimal tilpasning mellom å eie eller leie tilgang til mobilnett, bero på selskapenes egne kommersielle vurderinger.

PT har etter avveining av de relevante faktorene i saken, ikke funnet grunnlag for å la utbygging utover 75 % befolkningsdekning av mobilnettet Network Norway og Tele2 bygger, gjenspeile seg i selskapenes termineringspriser.
PT har dermed ikke funnet grunnlag for å omgjøre Samferdselsdepartementets vedtak 11. mai 2011. Network Norway og Tele2 sine termineringspriser vil dermed forbli uendret.

PTs vedtak kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra det ble mottatt.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com